Ochrana osobných údajov v IS e-shop www.pmbazeny.skInformácie a poučenie o právach v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným formulárom (registračný formulár zákazníka, registračný formulár záujemcu o spoluprácu) informačného systému e-shop na internetovej stránke www.pmbazeny.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ, predávajúci a zodpovedný vedúci za E-Shop : Peter Meliska – PM BAZÉNY spol s r.o., sídlom Hviezdoslavova 809/51, 937 01 Želiezovce, IČO: 43963994, DIČ: 2022529509, (prevádzkovateľ a majiteľ internetového obchodu). Zapísaný Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 21540/N zo dňa 06.02.2008, oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope pmbazeny.sk na účely registrácie zákazníkov, registrácie záujemcov o spoluprácu, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka a dokladov spojených s registráciou a uzatvorením zmluvy o účasti v sieti distribútorov BUSINESS SOLUTION s.r.o.V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope pmbazeny.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e-mailom na pmbazeny@pmbazeny.sk, formou zaslania SMS, alebo zavolaním na číslo mobilného telefónu +421 905 343 513.Prevádzkovateľ e-shopu pmbazeny.sk si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka zaregistrovanej osoby.Po zrušení registrácie v e-shope v pmbazeny.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty.Zakliknutím políčka „ODOSLAŤ“ v Registračnom formulári, v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete e-shopu pmbazeny.sk svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári, ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu, na účely zasielania aktuálnych ponúk tovaru, služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu prevádzkovateľa e-shopu uvedenú v časti kontakt, alebo e-mailom na pmbazeny@pmbazeny.sk.Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované !Osobné údaje, ktoré uvádzate do príslušného registračného formuláru musia byť pravdivé a aktuálne. Odoslaní registračného formulára dávate svoj súhlas, že Vaše osobné údaje budú poskytované spoločnosti BUSINESS SOLUTION s.r.o., ak sa jedná o záujemcu o spoluprácu, sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s prevádzkovateľom e-shopu pmbazeny.sk, ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz,  a pod.Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v potrebnom rozsahu: BUSINESS SOLUTION s.r.o., IČO: 36317721, DIČ: 2020178215, Slovak Parcel Service, s.r.o. (IČO : 31329217),  GEIS SK s.r.o. (IČO:31324428), Slovenská pošta, a. s. (IČO: 36631124). Ďalšie právnicke osoby, ktorých na poskytnutie osobných údajov oprávňujú platné zákony SR.Aj keď plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov a záujemcov o spoluprácu, pre vybavenie vašej registrácie vo veci spolupráce, alebo objednávky potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje. Všetky poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre daný účel (Vašu zmluvu o spolupráci, zaslanie objednaného tovaru a pre vzájomnú komunikáciu). V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete písomne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení účelu na ktorý ste svoje údaje poskytli.Prevádzkovateľ internetového obchodu eshop na stránke www.pmbazeny.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu.V prípade, že budete mať podozrenie, že prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinností ochrany osobných údajov,  máte ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na:ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV   Hraničná 12   820 07, Bratislava 27   Slovenská republika   Sekretariát úradu : +421 2 323 132 14 E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.skPrevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu. 


... ::: e-shop ::: ...